Konferenca o razvoju kadrov Motivator

1. KONFERENCA O RAZVOJU KADROV

Sklad je uspešno izvedel 1. KONFERENCO O RAZVOJU KADROV, na kateri smo spregovorili o soodgovornosti podjetij, posameznikov in javnih institucij pri razvoju poklicnih kompetenc in poklicne poti, prenosu znanja znotraj podjetja, mentorstvu ter povezovanju izobraževalne in gospodarske sfere.

Na dogodku je svoje izkušnje, poglede in vizijo združilo več kot 300 udeležencev: strokovnjakov s kadrovskega področja in področja izobraževanja, predstavnikov podjetij, izobraževalnih institucij ter tistih, ki usmerjajo in pripravljajo zakonodajo. Udeleženci so z aktivnim sodelovanjem konferenco sooblikovali in s tem postavili dobre temelje za prihodnja srečanja.

Ključni poudarki so bili naslednji:

  • Soodgovornost – v procesu razvoja kadrov vsak nosi svoj del odgovornosti, tako podjetje, ki spodbuja in omogoča razvoj svojih zaposlenih kot tudi posameznik, ki išče priložnosti, daje pobude in aktivno sodeluje. Ključna vloga državnih institucij je, da spremljajo in zagotovijo več informacij s trga dela (informacije o štipendistih, iskanih poklicih, plačah, posameznikih in vrstah študija v tujini) ter da so te transparentne in javno dostopne.
  • Kadrovska funkcija je ena izmed ključnih funkcij v podjetju in ljudje, ki to funkcijo zasedajo, se morajo tega zavedati ter si izboriti enakovredno mesto z drugimi vodji služb. Prepogosto se najprej varčuje na razvoju zaposlenih, zato morajo kadrovski delavci prevzeti aktivno vlogo, da se investicije v zaposlene ne prekinejo. Izpostavljeno je bilo, da so javne spodbude pri tem pomemben dejavnik, kot primera dobrih praks sta bila omenjena programa Kompetenčni centri za razvoj kadrov in Vseživljenjska karierna orientacija.
  • Za svoje odločitve so odgovorni posamezniki, ki potrebujejo prave in zadostne informacije, na podlagi katerih lahko sprejmejo premišljeno odločitev. (Na primer: Pri izbiri študija bi posamezniku podatka o stopnji zaposlenosti diplomantov določene smeri ter pričakovana višina plače lahko pomagala pri izboru).
  • Kako izbrati prave mentorje: potrebno je identificirati posameznike, ki imajo potencial za dobrega mentorja in z njimi usmerjeno delati. Mentorji smo pravzaprav vsi. Vendar osebe, ki nimajo mentorskega potenciala, ne bodo nikoli zares dobri mentorji, saj mentoriranci prepoznajo dobrega mentorja in se od njega lahko veliko več naučijo.
  • Mentorstvo poteka na vsakem koraku, začne se doma v družini, v šolah in nadaljuje kasneje v podjetju. Mentorstvo na delovnem mestu je ključno za razvoj potencialov posameznika.

V drugem delu dogodka je sledil strokovno izobraževalni del konference. Odvili sta se zaključni konferenci dveh programov sklada (Praktično usposabljanje z delom in program Zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja).

V okviru tematskih predavanj in delavnic so udeleženci pridobili nova znanja in informacije o novem zakonu o štipendiranju, nedenarnem nagrajevanju zaposlenih, o ukrepih za zmanjšanje absentizma, o tem, kako izbrati in vzgojiti naslednike ključnih zaposlenih, mentorstvu in pripravi zahtevkov za sofinanciranje.

Vir: http://www.sklad-kadri.si/si/razvoj-kadrov/konferenca/